Pravidla a předpisy:
Pravidla Čtrnáctka-pozice Směrnice Doplněk k pravidlům Specifikace stolů Soutěžní řád

Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool
Soutěžní řád ČMBS sekce pool 2008-9

1. Základní ustanovení
Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží v poolbilliardových disciplínách hraných na území České republiky, včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí jiná pravidla.

2. Organizace soutěží
2.1 Rozdělení soutěží

Článek 2.1.1 Členění soutěží
Pro pravidelné poolbilliardové soutěže, organizované svazem, se definuj í následující základní atributy:

Organizační úroveň soutěže ve členění soutěží na oblastní, regionální, celostátní a mistrovství republiky s možností vložení prolínacích soutěží (baráží) mezi jednotlivé úrovně soutěží
Disciplina ve členění na 8-ball, 9-ball a 14.1 nekonečná

Vyjmenované discipliny se hrají podle mezinárodně platného standardu pravidel (standard EPBF)

Typ účastníka soutěže ve členění na jednotlivce, dvojice a družstva
Věk účastníka soutěže ve členění na kadety, juniory, dospělé a seniory

Startovat v určité věkové kategorii může jen hráč, kterého k tomu opravňuje jeho věk, dosažený v daném kalendářním roce. Mezní data narození pro novou sezonu viz Prováděcí předpis na konci tohoto dokumentu.

Pohlaví účastníka soutěže ve členění na muži, ženy a pro dvojice smíšené.

Jednotlivé poolbilliardové soutěže se definují vůči výše uvedeným atributům, přičemž soutěž může být v daném atributu také "otevřená", kdy se nekladou omezení. Výčet hraných poolbilliardových soutěží a jejich interních pravidel je obsahem kapitoly 4 tohoto soutěžního řádu

Článek 2.1.2 Sezóna
Základním hracím obdobím je sezóna začínající 1.září daného roku a končící 30.června následujícího roku.

Článek 2.1.3 Řízení soutěží
Soutěže organizuje a řídí v souladu se svými stanovami Českomoravský billiardový svaz a vedoucí oblastí pro poolbilliard s výjimkou soutěží zařazených do mezinárodního kalendáře a případných Mistrovství Evropy (světa).

Článek 2.1.4 Podmínky účasti v soutěžích
Podmínky pro účast hráčů stanoví rozpis soutěže, který vydává pořadatel.

2.2 Termínové listiny

Článek 2..2.1 Termínové listiny soutěží
ČMBS sekce pool vydává termínové listiny svých soutěží prostřednictvím svých internetových stránek. V termínové listině (kalendáři) je uveden název soutěže a termín konání. Termíny a místa jednotlivých soutěží budou zveřejněna s dostatečným předstihem, nejpozději však 1 měsíc před datem jejich konání. Termíny a místo konání MR mohou být zveřejněny nejpozději do 31.12. Možné změny z vyšší moci bude výkonný orgán svazu řešit se snahou po minimalizaci jejich dopadu.

3. Společná ustanovení k hracím řádům

3.1 Technická ustanovení

Článek 3.1.1 Specifikace stolů

Nejvyšší soutěže mužů, žen, seniorů, juniorů, dívek, dětí, dvojic a družstev (Extraliga, 1.liga, mistrovství republiky i neoficiální, baráže, případně mezinárodní soutěže) mohou být pořádány pouze na stolech rozměru 9´ft. , 8´ft.PRO a 8´ft. Sportovní poolbilliardové soutěže mohou být pořádány pouze na plátnech zelené či modré barvy, nebo v jejich odstínech.

Článek 3.1.2 Definice pojmů:

• Zápas
Jeden zápas sestává z jednotlivých her. Počet vyhraných her jedním hráčem, který je potřebný k dosažení vítězství v zápase, je stanoven v pravidlech jednotlivých soutěží. O vítězství v zápase discipliny 14.1 rozhoduje počet získaných bodů stanovený v pravidlech soutěže. Zápasem v soutěži družstev se rozumí trojice zápasů členů družstva v jednotlivých disciplinách.

• Turnaj
Jeden turnaj sestává z jednotlivých zápasů odehraných mezi hráči, nebo družstvy, kteří nastoupili do turnaje. Systém zápasů a pořadí jednotlivých hráčů, nebo družstev na konci turnaje je určeno v pravidlech pro jednotlivé soutěže.

• Soutěž
Soutěž je celosezónní série turnajů, hraných podle shodného schématu. Přední umístění v soutěži může oprávnit hráče nebo družstva k účasti ve vyšším stupni turnajů. Oblastní soutěže mají základní část završenu barážemi, základní část extraligy vrcholí mistrovstvím republiky (MR).

• Kolo turnaje
Je-li turnaj zahajován hrou ve skupinách, jsou zápasy ve skupinách řazeny do kol turnaje (první zápas ve všech skupinách je 1.kolem turnaje atd.)

• Kolo soutěže
Je-li soutěž organizována systémem každý s každým (např. extraliga družstev), jsou jednotlivé zápasy družstev řazeny do kol soutěže (první zápas všech družstev tvoří 1.kolo soutěže družstev.

• Výsledková listina
Je tištěný formulář dodávaný pořadatelem soutěže, na němž hlavní rozhodčí soutěže zaznamená pořadí umístění hráčů, nebo družstev po skončení soutěže.

• Přihláška do soutěže
Je předtištěný formulář, na němž podává hráč, dvojice nebo družstvo přihlášku do soutěže. Tato přihláška je akceptována pouze spolu se zaplacením herního poplatku /startovného/ příslušného pro danou soutěž.

• Uzavřená soutěž
Za uzavřené se pokládají ty soutěže, v nichž je účast podmíněna splněním kvalifikačních požadavků (dobrým umístěním v předchozím ročníku nebo postupem z baráže). K nim patří extraliga jednotlivců (všechny discipliny), extraliga družstev a 1. liga družstev

• Záznam o utkání
Je předtištěný formulář, na němž hráči, nebo družstva zaznamenají výsledek vzájemného zápasu.

• Soupiska družstva
Je předtištěný formulář, na němž jednotlivé kluby (družstva) potvrzují nahlášené složení družstva pořadateli soutěže.

• Sestava družstva (nasazení hráčů k jednotlivým zápasům)
Je předtištěný formulář na kterém před začátkem každého jednotlivého zápasu kapitáni družstev vyznačí hráče a disciplínu, kterou bude který hrát.

• Baráž
Kvalifikační turnaj o postupová místa do vyšší soutěže dle určeného klíče pro tuto soutěž.

• Externista
Člen ČMBS, který nehraje extraligovou soutěž jednotlivců v žádné disciplině, který však získává extraligové body formou účasti na vypsaných a výkonným orgánem svazu odsouhlasených mezinárodních turnajích. Prostřednictvím takto získaných bodů se může kvalifikovat jak na MR, tak na ME

3.2 Hráči.

Článek 3.2.1 Oprávnění startu hráče v poolbilliardových soutěžích ČMBS

Soutěže, uvedené v kapitole 4 tohoto soutěžního řádu, mohou hrát pouze hráči, vlastnící registrační průkazy ČMBS. Hráč je povinen zaplatit startovné v plné výši a potvrdit tak svoji účast v soutěži. Uhrazením startovného se hráč zavazuje k dodržování hracího řádu a povinností s tím spojených.

Článek 3.2.2 Příslušnost hráče k oddílu a hostovací právo

Hráč může startovat jako jednotlivec v soutěži pouze za oddíl, za který je registrován. Hostování v jiném oddílu je možné povolit pouze pro soutěž družstev, a to vždy dopředu na celou jednu sezónu. Je tedy možné, aby hráč hrál soutěže jednotlivců za mateřský oddíl a hostoval v celé sezóně za družstvo jiného oddílu. Přestupy se povolují zásadně jednou v roce, a to v přestupním termínu (viz Všeobecná ustanovení, článek 5.5).
Svoji příslušnost k oddílu a oprávněnost ke startu prokazuje hráč platným registračním průkazem s fotografií

Článek 3.2.3 Povinnosti hráče

• dodržovat všechna ustanovení pravidel billiardového sportu, soutěžního řádu a rozpisu jednotlivé soutěže.

• Předložit na vyžádání vrchnímu rozhodčímu resp. jeho zástupci nebo zástupci svazového orgánu ke kontrole svůj registrační průkaz, v případě pochybností o totožnosti i občanský průkaz.

• Řídit se sportovně technickými a organizačními pokyny funkcionářů soutěže.

• Dokončit, nebrání-li mu v tom prokazatelně zdravotní nebo existenční důvody, soutěž, v níž startuje

• Nastoupit v odpovídajícím oblečení ke všem zápasům v turnajích, které jsou vypsány ČMBS (viz Kalendář soutěží ČMBS). Oblečení hráčů definuje čl. 5.12 Všeobecných ustanovení tohoto předpisu.

• Vyvarovat se chování, které není se v souladu s pravidly a řády billiardových her, jako např. vstávat během náběhu protihráče ze židle, verbálně či jiným způsobem urážet protihráče či diváky, používat jiným než obvyklým způsobem herní náčiní a příslušenství atd.

3.3 Rozhodčí

Článek 3.3.1 Působnost a pravomoci rozhodčího

• na soutěže pořádané ČMBS nebo oblastními vedoucími, je pořadatelem určen hlavní rozhodčí soutěže.
• soutěž řídí hlavní rozhodčí (ředitel turnaje).
• Rozhodčí v případě sporu po posouzení všech okolností o sporu rozhodne. Proti rozhodnutí rozhodčího není odvolání. Hráč /družstvo/ v případě nesouhlasu s výrokem rozhodčího může podat protest u sportovně technické komise ČMBS.
• Rozhodčí může v případě porušení pravidel nebo z důvodu zásahu vyšší moci nařídit opakování hry, případně celého zápasu.
• V případě obzvláště hrubého porušení pravidel ze strany hráče (družstva) může rozhodčí hru ukončit a hráče (družstvo) vyloučit z další účasti na turnaji. V takovém případě druhý hráč (družstvo) automaticky postupuje do dalšího zápasu - viz čl. 5.8 - Skreč a kontumace zápasu.

3.4 Poplatky a odměny

Článek 3.4.1
Start v soutěžích ČMBS je podmíněn zaplacením startovného. Za porušení pravidel soutěží mohou být jejich účastníci trestáni kromě jiného i pokutami. ČMBS může rovněž vypsat odměny za dosažené výsledky v soutěžích
Ustanovení o konkrétních podmínkách pro výši startovného v soutěžích a také o výši pokut a odměn bylo přesunuto do prováděcího předpisu, který je přílohou soutěžního řádu a který bude konkretizován před zahájením každé sezóny

4. Soutěže družstev a jednotlivců v poolbilliardu

Základní herní schémata používaná v poolbiliardových soutěžích
Centrálně řízené soutěže používají zásadně dva postupy řízení turnajů, které se v některých případech mohou kombinovat. Zásady, jimiž se uvedené postupy řídí, jsou pro centrálně řízené soutěže ČMBS jednotné a závazné. V ostatních soutěžích může pořadatel zvolit turnajovou formuli podle vlastního uvážení.

Článek 4.0.1 Zkrácené double KO (DKO)

• Systém double KO je vyřazovací způsob vedení turnaje, kdy hráč opouští turnaj po druhé porážce v něm.

• Hráči bez porážky postupují A-stranou vyřazovacího pavouka, hráči s první porážku přecházejí do jeho B-strany .

• Porážkou v B-straně pavouka končí účast hráče v turnaji.

• Úplné double KO (UDKO) se v popsaném režimu dohrává až do konce (s možností finále mezi vítězi obou stran pavouka).

• Zkrácené double KO (DKO) se v určeném stupni turnaje přeruší, postupující z B-strany se nasadí proti postupujícím z A-strany a turnaj se dohraje jako přímá vyřazovací soutěž systémem KO. Z B strany hráči postupují nazpátek takzvaně přímo (tj. bez křížení).

• Hráči, kteří svou účast v turnaji skončili na stejném stupni pavouka, se dělí o společné umístění v turnaji.

• Pokud hráč turnaj DKO nedohraje, skončí jeho neodehrané zápasy skrečí a umístěním podle odehraných zápasů.

• ČMBS jako řídící orgán soutěží vydal závazná schémata pro soutěžní turnaje DKO s předepsaným nasazením i křížením hráčů.

Článek 4.0.2 Skupina

• Systém hry ve skupině je způsob vedení turnaje, kdy se každý hráč skupiny utká se všemi zbývajícími členy své skupiny.
• Pořadí, ve kterém se hráči vzájemně střetnou, určuje ředitel soutěže podle interního předpisu soutěže a s přihlédnutím k požadavkům na regulérnosti i plynulost soutěže.
• Každý hráč skupiny je povinen sehrát všechna svá utkání ve skupině. Pokud hráč z libovolných příčin ze soutěže ve skupině předčasně odstoupí, jsou jeho dosavadní výsledky ve skupině anulovány a na hráče se pohlíží, jako by se vůbec soutěže nezúčastnil.
• O umístění ve skupině rozhoduje v první řadě počet dosažených vítězství. V případě shodného počtu vítězství dvou hráčů rozhoduje výsledek vzájemného zápasu. Pokud shodného počtu vítězství dosáhnou tři nebo více hráčů, rozhodne se o jejich vzájemném pořadí podle kriterií v následujícím pořadí:
• počet vítězství ze vzájemných zápasů
• rozdíl vyhraných a prohraných her (rozdíl získaných a ztracených bodů v 14.1) ze vzájemných zápasů
• rozdíl vyhraných a prohraných her (rozdíl získaných a ztracených bodů v 14.1) ze všech zápasů skupiny,
• pořadí podle penaltového rozstřelu pro případ naprosto shodného výsledku několika účastníků soutěže.

ČMBS jako řídící orgán soutěží má v držení výpočetní nástroj, který slouží ke stanovení konečného pořadí ve skupině.

Penaltový rozstřel se skládá z jednotlivých penalt. Penalta se provádí se dvěma koulemi na stole. Bílá se postaví na přední bod, barevná koule na zadní bod. Úkolem hráče je potopit barevnou kouli do vybrané zadní kapsy. Strk musí proběhnout v souladu s obecnými pravidly pro řádný strk. Jakékoliv porušení těchto pravidel způsobí, že penalta je prohlášena za nezdařenou.
Hráči se v provádění penalt pravidelně střídají po jednom strku. Pořadí, v němž hráči nastupují ke své penaltě, je dáno pořadím nasazení do skupiny. Odehrání jednoho strku všemi zúčastněnými hráči tvoří jedno penaltové kolo.
Penaltový rozstřel začíná sérií tří penaltových kol. O lepším umístění hráče rozhoduje větší počet úspěšných penalt. Pokud dojde po vstupní sérii ke shodě počtu úspěšných pokusů u dvou nebo všech účastníků, pokračují takoví účastníci po jednom přídavném penaltovém kole do konečného rozhodnutí. Pořadí hráčů v přídavných kolech je obrácené proti pořadí v úvodní sérii.

Článek 4.1.1 Systém extraligové soutěže jednotlivců

a) Základní část extraligové soutěže jednotlivců v každé disciplině se skládá ze tří turnajů, z nichž každý se hraje od sezóny 2006-2007 systémem DKO (viz čl. 4.0.1). Extraligu v disciplinách 8-ball a 9-ball hraje 32 hráčů. Extraligu v disciplině 14.1 nekonečná hraje 16 hráčů.

b) Pro vítězství v zápasech jednotlivců platí pro jednotlivé discipliny v extralize následující pravidla:
    8-ball - 8 vítězných her v obou stranách pavouka
    9-ball - 9 vítězných her v obou stranách pavouka
    14.1  - 100 bodů v obou stranách pavouka
Výše uvedené údaje platí, pokud řídící svazový orgán před začátkem každého kola soutěže nerozhodne jinak.
V nižších soutěžích včetně kvalifikace /baráže/ je schéma řízení turnaje i počet bodů, do kterých se bude hrát, předem určován pověřeným organizátorem této soutěže.

c) Na základní část extraligové soutěže navazuje MR v boji o mistrovský titul a baráž v boji o udržení extraligové příslušnosti

Článek 4.1.2 Postupový a sestupový klíč.

Pravidla pro sestup z extraligy a postup do extraligy:

• Extraliga je uzavřenou soutěží pro jednotlivce bez ohledu na pohlaví a věkovou kategorii, hranou v disciplínách 8-ball, 9-ball, a 14.1-nekonečná. V disciplíně 8-ball a 9-ball hraje celkem 32 hráčů a v disciplíně 14.1-nekonečná hraje celkem 16 hráčů. Hráči, umístění po ukončení základní části soutěže v dolní polovině pořadí, sestupují z extraligy.

• Sestup z extraligy je rozčleněn do dvou kategorií podle umístění hráčů: (1) sestup do baráže a (2) přímý sestup do oblastní soutěže. V disciplinách 8-ball a 9-ball se sestup do baráže týká hráčů, umístěných na 17.-28.místě. Hráči na 29.-32.místě sestupují přímo do oblasti. V disciplině 14.1-nekonečná do baráže sestupují hráči z 9.-14.místa, zatímco přímý sestup do oblastní soutěže postihne hráče na 15.-16.místě.

• Přímý sestup do oblastní soutěže postihne každého hráče, který v základní části extraligy nesehrál ani jeden turnaj

• Hráči, sestupující do baráže, hrají kvalifikaci o extraligu v následující sezóně s hráči, postupujícími z jednotlivých oblastí. Herní systém baráží jednotlivců je rozveden ve čl. 4.2.7

• Hráči, kteří se po dokončení základní části soutěže umístili v první polovině celkového pořadí ve své disciplině, postupují na MR, hrané systémem double KO. Na MR jednotlivců se mohou kvalifikovat nejvýše dva externisté v každé disciplině. Podmínky i následky definuje článek 5 této kapitoly. Finálové zápasy MR jednotlivců se hrají odděleně v rámci Finálového dne MR.

Článek 4.1.3 Bodové hodnocení extraligové soutěže jednotlivců

Bodování pro extraligu ve všech disciplínách

Turnaj 32 (8-ball, 9-ball)

Turnaj 16 (14.1 nekonečná)

1.

40

1.

40

2.

32

2.

32

3.-4

25

3.-4.

25

5.-8.

19

5.-6.

19

9.-12.

14

7.-8.

14

13.-16

10

9.-12.

10

17.-24.

7

13.16.

7

25.-32.

5

---

---

Článek 4.1.4 Popis extraligové soutěže jednotlivců

• Pro každý turnaj extraligové soutěže jednotlivců je provedeno individuální nasazení hráčů do pavouka. Hráči jsou seřazeni do prezenční listiny buď podle umístění na MR a v barážích (první kolo extraligové soutěže) nebo podle aktuálního umístění v žebříčku rozehrané soutěže (podle součtu získaných extraligových bodů k datu turnaje, při rovnosti bodů podle koeficientu).

• Pokud po uzavření prezentace hráčů pro turnaj (čekací doba - viz čl. 5.7) zůstanou některá místa prezenční listiny volná (hráč se z libovolného důvodu nedostavil nebo nebyl pro nesplnění podmínek do turnaje připuštěn), provede se posun pořadí hráčů pro turnaj tak, aby se volná místa dostala na konec seznamu. Až do uzavření prezentace tedy nelze říci, kteří konkrétní hráči se v pavouku setkají. Dodatečné zařazení hráče do turnaje po skončení prezentace je pak zcela vyloučené.

• Není-li zápas zahájen nebo dohrán z vůle hráče, vyhlásí rozhodčí skreč ve prospěch soupeře. Není-li zápas pro porušení pravidel nebo řádů zahájen nebo dohrán z rozhodnutí rozhodčího, vyhlásí rozhodčí kontumaci v neprospěch viníka, spojenou navíc s finanční pokutou. Důsledky skreče a kontumace viz čl. 5.8.

• Bodové ohodnocení dostanou i ti extraligoví hráči, kteří se v den konání příslušné extraligy zúčastní vypsaného mezinárodního turnaje, a to podle svého umístění v takovém turnaji. Seznam uznaných mezinárodních turnajů vydává a aktualizuje řídící orgán svazu.

Bodování za účast na mezinárodních turnajích:

Umístění

Turnaj 32 míst

Turnaj 64 míst

Turnaj 128 míst

1

40

40

40

2

32

33

34

3 - 4

25

27

29

5 - 8

19

22

25

9 - 12

14

18

21

13 - 16

10

18

21

17 - 24

7

15

18

25 - 32

5

12

18

33 - 48

---

9

15

49 - 64

---

6

12

65 - 96

---

---

9

97 - 128

6

Článek 4.1.5

Postupová místa na MR v příslušných disciplinách jednotlivců

• Na MR v příslušné disciplině postupují přímo po odehrání tří kol soutěže hráči umístění na 1.-14.místě extraligové soutěže (v případě 8-ball a 9-ball) nebo na 1.-6.místě (v případě 14.1-nekonečné). O další dvě místa mají možnost bojovat i externisté, tj. ti členové ČMBS, kteří žádnou individuální disciplinu extraligy nehrají, ale zato se zúčastňují vypsaných a řídícím orgánem svazu schválených mezinárodních turnajů.

• Bodování pro umístění externistů v mezinárodních turnajích se provádí podle tabulky, uvedené v rámci článku 4.1.4. Externista má za povinnost svůj výsledek na turnaji oznámit řídícímu orgánu svazu do 1 týdne po jeho dosažení. Neohlášené nebo pozdě ohlášené výsledky nebudou zahrnuty mezi hodnocené výsledky externisty.

• Pro získání postupu na MR v jedné disciplině může externista použít body ze tří svých účastí na turnajích dle vlastního výběru. Součet těchto bodů ale musí být vyšší než bodový zisk 15.extraligového hráče v 8-ball nebo 9-ball (případně 7.hráče v 14.1). Tímto způsobem mohou na MR postoupit maximálně dva externisté v jedné disciplině. Externista může použít své nevyužité bodové zisky ke získání postupu na MR v dalších disciplinách dle vlastního výběru.

• Externista je povinen oznámit výkonnému výboru, kterých disciplin se míní na MR zúčastnit, nejpozději tři dny po skončení posledního turnaje základní části extraligy jednotlivců. Své rozhodnutí externista doloží bodovými zisky z odehraných mezinárodních turnajů. Podle nich pak bude nasazen do pavouka MR v jednotlivých disciplinách.

• Externista, který si výsledky na mezinárodních turnajích vybojoval účast na MR, získává současně s tím i právo startu v baráži o extraligu v příslušné disciplině. Tím se usnadňuje návrat externisty do extraligy, pokud o to externista míní usilovat.

• Místa pro MR, která si externisté nevybojují, obsadí řádní účastníci extraligy v pořadí svého umístění v extraligové soutěži. Extraligoví hráči, kteří o účast na MR přijdou tím, že je nahradí úspěšní externisté, nemusejí hrát baráž a současně s tím zůstávají nadále účastníky extraligy pro další ročník.

Článek 4.1.6 Kvalifikační kritéria pro reprezentaci mužů

Kvalifikační kriteria se opírají o obecná pravidla nominace s přihlédnutím k finančním možnostem sekce. Základním podkladem pro nominaci je výsledek extraligového trojboje, doplněný o výsledky příslušných MR. Konkrétní nominační kriteria pro nastávající sezónu jsou uvedena v prováděcím předpisu pro příslušnou sezónu, který je přílohou soutěžního řádu a který je konkretizován před zahájením každé sezóny

Bodové hodnocení MR jednotlivců

Turnaj MR 16 (8-ball, 9-ball) muži

Turnaj MR 8 (14.1 nekonečná) + všechny discipliny ženy

1.-2.

32*

1.-2.

32*

3.-4.

25

3.-4

25

5.-6.

19

5.-6.

19

7.-8.

14

7.-8.

14

9-12.

10

X

X

13.-16.

7

X

X

* shodné hodnocení 1.-2. místa pro turnaje MR odpovídá situaci, kdy v okamžiku nominace není znám vítěz finálového zápasu (viz 4.1.2 e).

4.2 Oblastní soutěže a baráže jednotlivců

Článek 4.2.1 Působnost oblastních soutěží

Oblastní soutěže jednotlivců se hrají podle regionálního principu v disciplinách 8-ball, 9-ball a 14/1 nekonečná. Oblastní soutěže jsou celostátně koordinovány, nikoliv však řízeny. Organizátorem oblastních soutěží jsou oblastní předsedové, kteří také určují systém a způsob odehrání soutěží ve své oblasti podle místních podmínek.

Článek 4.2.2 Účast v oblastních soutěžích

Oblastní soutěže jednotlivců jsou otevřené pro všechny členy ČMBS (bez ohledu na pohlaví a věkovou kategorii), a to v rozsahu technických a kapacitních možností organizátorů. Tyto soutěže jsou z celostátního hlediska kvalifikačními soutěžemi pro baráže o účast v nejvyšší celostátní soutěži (v extralize) jednotlivců. Přihlášky do oblastních soutěží se celostátně uzavírají k jednotnému datu, které je vyhlášeno pro každou sezónu zvlášť a které je mj. povinně uvedeno v prováděcím předpisu tohoto soutěžního řádu. Startovné v oblastních soutěžích je rovněž uvedeno v prováděcím předpisu.

Článek 4.2.3 Postup do baráží o extraligu

Baráží o extraligu v disciplinách 8-ball a 9-ball se účastní po 64 hráčích (z toho po 12 hráčích z extraligy). Do každé z baráží se v oblastech kvalifikuje 52 nejlepších hráčů. V disciplině 14/1 nekonečná se hraje baráž polovičního rozsahu a z oblastí se do ní kvalifikuje 26 hráčů (blíže v čl. 4.1.2, odst. b).

Článek 4.2.4 Rozdělení míst pro baráže na oblasti

Rozdělení volných míst v baráži na jednotlivé oblasti se provádí pro každou disciplinu zvlášť. Klíčem pro rozdělení míst je podíl počtu přihlášených účastníků v oblasti (k datu uzávěrky přihlášek do oblastí) na celkovém počtu přihlášených účastníků za všechny oblasti. Korekce na celistvé počty míst se provádí ručně. Vedoucí oblastí nejprve oznámí svazu počty účastníků oblastních soutěží v jednotlivých disciplinách. Celostátně stanovená směrná čísla pro účast v barážích pak sdělí výkonný výbor jednotlivým vedoucím oblastí.

Oblastní kvóty se nemění v důsledku dodatečného přihlášení (nebo odstoupení) hráčů v jednotlivých oblastech během sezóny. Volné místo po extraligovém hráči, který spadl do baráže, jíž se ale nemíní zúčastnit, náleží té oblasti, kam spadá mateřský oddíl extraligového hráče. Stejně tak případná účast externisty v baráži (viz čl. 4.1.5) jde na konto směrného čísla oblasti, do níž patří mateřský oddíl externisty.

Článek 4.2.5 Nominace a přihlášky do baráží

• Po skončení oblastních soutěží nahlásí vedoucí oblastí jmenovité nominace oblastních hráčů pro baráže o extraligu v jednotlivých disciplinách. Každý hráč (včetně hráčů z extraligy) svou účast na baráži závazně potvrzuje přihláškou a zaplacením startovného pro baráž ve stanovené výši, a to nejpozději k vyhlášenému termínu uzávěrky přihlášek.

• Pokud oprávněný hráč do termínu uzávěrky přihlášek nepotvrdí svou účast na baráži, je jeho místo nabídnuto náhradníkům (viz čl. 4.2.6). Místo po nepřihlášeném extraligovém hráči náleží oblasti, v níž je evidován mateřský klub tohoto hráče.

• V případě, že se závazně přihlášený hráč barážového turnaje nezúčastní, nemá nárok na vrácení startovného.

Článek 4.2.6 Náhradníci pro baráže

• Účast na barážích o extraligu není pro nominované hráče závazná (neúčastí však přicházejí o možnost probojovat se do extraligy). V zájmu regulérnosti baráží je proto zavedena kategorie náhradníků, kteří mohou nahradit nepřítomné kvalifikanty.

• Do role náhradníků se dostávají hráči, kteří se v oblastních soutěžích umístili bezprostředně za přímými postupovými místy do baráže o extraligu. Oblastní předsedové nahlásí s dostatečným předstihem konečný jmenovitý seznam účastníků baráže, který 48 hodin před započetím baráže již nelze měnit.

• Náhradníkem pro baráž se nemůže stát extraligový hráč, který právě sestoupil přímo z extraligy (viz čl. 4.1.2). Náhradníkem pro baráž se z ostatních hráčů nemůže stát nikdo, kdo neabsolvoval právě ukončenou oblastní soutěž.

• Při nezájmu kvalifikanta o hru v baráži má přednost vždy náhradník z příslušné oblasti.

• Pokud oblast nedokáže zajistit náhradníka pro baráž, může její vedoucí nabídnout volné místo vedoucímu jiné oblasti

• Nepodaří-li se obsadit volné místo oprávněným náhradníkem, vzniká na daném místě baráže volný los

Článek 4.2.7 Herní systém baráže jednotlivců

• Baráž je dvoudenní soutěž; první den hrají hráči v osmičlenných skupinách; druhý den se hraje zkrácené double KO

• Do každé barážové skupiny jsou nasazeni 1-2 hráči z extraligy dle předem určeného schématu a k nim je přiděleno vždy 6 až 7 postupujících hráčů z oblastí. Kvalifikační skupiny se hrají systémem každý s každým.

• Nasazení hráčů se provádí podle seznamu účastníků baráže, který se uzavírá 48 hodin před konáním turnaje (viz čl. 4.2.6); rozpis se pak neprodleně zveřejní na svazových internetových stránkách včetně toho, ve které herně se hraje příslušná skupina.

• Při sobotní prezenci hráčů může dojít k výraznému rozdílu v počtu přítomných hráčů pro jednotlivé skupiny. V takovém případě může dojít k přesunu hráče z nadprůměrně obsazené skupiny do skupiny s malým počtem. Při tom se postupuje následovně:

• V dané herně se doplní skupina s nejnižším počtem hráčů hráčem ze skupiny s nejvyšším počtem; přesouvá se hráč, který je ve své původní skupině uveden na posledním prezentovaném místě, na místo posledního chybějícího hráče v doplňované skupině. Při stejně obsazených skupinách rozhoduje o jejich pořadí los.

• Stejným způsobem definované přesuny se provádějí tak dlouho, dokud rozdíl ve velikosti skupin v rámci herny neklesne na jedničku.

• Skupiny v dané herně je možno rozehrát teprve po dokončení vyrovnávacích přesunů podle předchozího odseku. Žádné další přesuny hráčů mezi skupinami pak již nejsou možné.

• Způsob hry v barážových skupinách se plně řídí pravidly pro hru ve skupinách (viz článek 4.0.2)

• Vítězové kvalifikačních skupin postupují do extraligy přímo. Hráči, umístění v kvalifikačních skupinách na 2. až 5. místě, získávají právo postupu do závěrečného kvalifikačního turnaje, hraného o zbývající postupová místa systémem DKO (viz článek 4.0.1).

• Pokud se hráč z 2.-5.místa ve skupině nedostaví k závěrečnému kvalifikačnímu turnaji, není jeho místo v pavouku obsazeno náhradníkem a zůstává volné. Tím se ruší dosavadní kategorie náhradníků pro druhý den.

• V druhém hracím dni, v pavouku double K.O. tak mohou vznikat volná místa. Pavouk proto bude ředitelem soutěže nasazen teprve po uzavření prezence, a to podle dosaženého koeficientu z prvního dne.

• Kvalifikanti, kteří nenastoupí do turnaje v druhém dni baráže, budou zařazeni ve výsledkové listině baráže za poslední hráče druhého dne v pořadí podle dosaženého koeficientu z prvního dne.

• Závěrečný kvalifikační turnaj DKO se nedohrává do konce, nýbrž jen tak daleko, aby byli určeni hráči, postupující do extraligy (hraje se bez návratu ze strany B)

• Odstoupí-li hráč z turnaje během druhého dne, je to vyhodnoceno jako běžná skreč zápasu se zápočtem dosavadních výsledků

• Hráči, kteří se kvalifikovali do extraligy, jsou zapsáni do čela výsledkové listiny baráže; hráči těsně za nimi jsou náhradníky pro extraligu

• Zjistí-li se dodatečně, že hráč absolvoval celou baráž neoprávněně, zůstávají jeho výsledky na straně soupeřů v platnosti. Na neoprávněného hráče se však pohlíží, jako by se baráže nezúčastnil a je vypuštěn z výsledkové listiny. Pokud byl neoprávněný hráč do baráže vyslán oblastním vedoucím, je takovému vedoucímu udělena pokuta až do výše 5000,- Kč.

Článek 4.2.8 Postup z baráže do extraligy

Všichni hráči, kteří se kvalifikují do extraligy, musí svou účast v extralize potvrdit před novou sezónou přihláškou se startovným. Pokud se do extraligy v předepsaném termínu nepřihlásí oprávněný hráč, je uvolněné místo nabídnuto náhradníkovi podle pořadí z výsledkové listiny příslušné baráže.

4.3 Celostátní soutěž (extraliga) družstev

Článek 4.3.1 Družstvo

Pro soutěže družstev se vytvářejí týmy, složené z hráčů jednoho oddílu, doplněné případně o hostující hráče z jiných oddílů. Družstva reprezentují svoje mateřské oddíly a mohou být smíšená (složená z mužů, žen, seniorů, juniorů i kadetů)
Minimální počet hráčů v družstvu jsou dva, maximální počet je šest členů družstva.
Každý hráč může v jedné sezóně hrát pouze za jediné družstvo.

Článek 4.3.2 Kapitán a členové družstva

Každé družstvo musí mít svého kapitána, který je při utkání družstev jediným partnerem pro kapitána družstva soupeře a pro vrchního rozhodčího / vedoucího turnaje. Kapitán může být buď hrajícím členem družstva, nebo jde o tzv. nehrajícího kapitána. K výkonu funkce je pověřen uvedením na soupisce družstva. Pokud se družstvo dostaví k utkání bez kapitána, musí ze svého kolektivu určit osobu, která bude tuto funkci zastávat.

Kapitán družstva má zejména tato práva a povinnosti:

• v průběhu utkání jedná jménem družstva i jednotlivých členů,

• odpovídá za ukázněné vystupování celého družstva i jednotlivých jeho členů,

• pomáhá k tomu, aby utkání mělo regulérní a sportovní průběh a aby nedocházelo ke zbytečným rozporům.

Další práva a povinnosti kapitána družstva vyplývají z jednotlivých ustanovení tohoto soutěžního řádu.
Povinnosti hráčů definuje článek 3.2.2.

Článek 4.3.3 Soupiska družstva

• Družstvo startuje v soutěži podle soupisky vyhotovené na předepsaném tiskopise, který musí byt vyplněn ve všech předtištěných rubrikách (pouze rubriku se jmény hráčů je možno do stanoveného maximálního počtu v průběhu sezóny doplňovat; před začátkem soutěže však musí soupiska obsahovat jména alespoň dvou hráčů). Za družstvo mohou v každém utkání startovat pouze hráči uvedení na této soupisce.

• Soupiska družstva je vybavena textem čestného prohlášení každého hráče o oprávněnosti jeho startu za družstvo. Hráči, uvedení na soupisce, kteří by čestné prohlášení nepodepsali, budou ze soupisky družstva vyškrtnuti.

• Soupisku s čestným prohlášením všech členů družstva odevzdá kapitán řediteli turnaje (nebo jeho zástupci) nejpozději při prezenci pro první hrací den soutěže.

• Doplňování soupisky do maximálního počtu šesti členů družstva se děje dopsáním nového člena družstva do soupisky včetně podpisu čestného prohlášení. Soupisky má u sebe ředitel turnaje a k dopsání hráče musí dojít nejpozději před sehráním jeho prvního zápasu za družstvo.

• Zjistí-li se kdykoliv během soutěže nebo i po jejím skončení, že se obsah čestného prohlášení dostal do rozporu se skutečností (nebo odehraje-li hráč za družstvo zápas, aniž by podepsal čestné prohlášení), znamená to přinejmenším kontumaci všech zápasů neoprávněného hráče. O osobním postihu neoprávněného hráče, případně postihu celého družstva rozhodne následně řídící orgán svazu po zvážení okolností zjištěného případu.
Doporučení: dodatečný protest mateřského oddílu vůči startu hráče za cizí družstvo může vést na následky, popsané výše. Hráči by se měli proti tomuto riziku chránit písemným souhlasem mateřského klubu, který by v případě sporu rozhodoval.

Článek 4.3.4 Přestupní termín

Přestupní termín je časové období, ve kterém je možno určit nové složení soupisky jednotlivých družstev. Přestupní termín pro soutěže družstev je shodný s přestupním termínem pro jednotlivce je definován v čl. 5.5.

Článek 4.3.5 Termíny utkání

Termíny a pořad utkání se řídí článkem 5.6 tohoto předpisu

Článek 4.3.6 Utkání družstva

Utkání se považuje za zahájené, když hráči v kterékoliv disciplíně odehráli první kouli /včetně případného rozstrku/.
Utkání řídí ředitel soutěže; kapitáni obou družstev jsou zodpovědní za vypsání zápisů z utkání hráči svých družstev.
Pořadí zápasů:

• zápasy ve všech disciplínách začínají ve shodný čas

• v případě, že to není možné, rozehrává se utkání postupně v doporučeném pořadí disciplin 14.1-nekonečná, 8-ball a na závěr 9-ball; časový sled disciplin lze upravit pouze se souhlasem ředitele soutěže.

Společná ustanovení pro utkání družstev:

• Dohoda kapitánů či členů jednotlivých družstev, že některé zápasy budou odloženy a sehrány dodatečně, není přípustná.

• Každé utkání musí mít vítěze. Pokud za obě družstva nastoupí po dvou hráčích a odehrané zápasy skončí výsledkem 1:1, o konečném výsledku utkání družstev rozhodne penaltový rozstřel, popsaný v článku 4.2.7. Pokud se dvoučlenná družstva neshodnou na druhé hrané disciplině, o výsledku utkání družstev rozhodne jediný zápas při dvou vzájemných skrečích.

• Každý hráč má během zápasu právo na jednu přestávku ve hře ("time-out") v maximální délce 5 minut, pokud řídící svazový orgán, či pověřený ředitel turnaje před začátkem kola nerozhodne jinak.

Článek 4.3.7 Kontumace utkání družstev

Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů s pokutou se trestá družstvo v těchto případech:

• nenastoupí-li družstvo k zahájení utkání nejpozději v čekací době (čl. 7 Všeobecných ustanovení)

• nastoupí-li v utkání za družstvo neoprávněný hráč; za oprávněného hráče je pokládán pouze ten hráč, který je právoplatně zapsán na soupisce svého družstva (viz čl. 4.3.3)

• bylo-li ukončeno vinou družstva předčasně utkání,

• dojde-li ke svévolnému porušení pořadí, případně stanoveného času pro odehrání utkání, kontumuje se toto utkání oběma soupeřům.

• Vyhlásit kontumační výsledek celého utkání je oprávněn pouze řídící svazový orgán

Návrh na vyhlášení kontumačního výsledku podává kapitán poškozeného družstva písemnou formou na zadní stranu zápisu o utkání. Vyhlásit kontumační výsledek a upravit tím stav utkání či průběh turnaje může po přezkoumání skutečností pouze svazový orgán, či určený pořadatel soutěže. K jeho rozhodnutí není možné odvolání.

Článek 4.3.8 Zápis o utkání

V celostátních soutěžích družstev jsou jednotliví hráči povinni průběžně vyplňovat zápis o utkání dle předepsaného formuláře.

Článek 4.3.9 Družstva téhož oddílu

V extraligové soutěži družstev a v první lize je počet týmů jednoho klubu neomezen. Týmy téhož oddílu musí sehrát své utkání hned v úvodu soutěže. Odpovídá vedení soutěže.

Článek 4.3.10 Systém extraligové soutěže družstev

• Základní část extraligové soutěže družstev se hraje systémem každý s každým a je rozložena do tří turnajů po pěti soutěžních kolech (při účasti 16 družstev v soutěži). Každý zápas extraligy družstev se hraje v disciplínách 8-ball, 9-ball a 14.1-nekonečná tak, že proti sobě nastupují dle rozpisu zápasu na jednotlivé disciplíny tři hráči, určení kapitány družstev.

• Pro získání vítězství v jednotlivé disciplině platí v extraligové soutěži družstev následující pravidla:
    8-ball - 8 vítězných her
    9-ball - 9 vítězných her
    14.1  - 100 bodů

Počet bodů do kterých se bude hrát, počet hráčů nastupujících za jednotlivé družstvo k zápasu a jednotlivé disciplíny v nižších soutěžích včetně kvalifikace /baráže/ předem určuje pověřený organizátor této soutěže.

c) Na základní část extraligové soutěže navazuje MR v boji o mistrovský titul a baráž v boji o udržení extraligové příslušnosti

Článek 4.3.11 Pravidla pro sestup z extraligy a postup do extraligy soutěží družstev.

• V základní části soutěže se postupně střetne každé družstvo s každým. O konečném pořadí v základní soutěži rozhodují pravidla podle článku 4.0.2.

• Vzhledem k časové obtížnosti uplatnit v soutěžích družstev pravidlo o penaltovém rozstřelu, nastupuje na místo penalt v soutěžích družstev kriterium souhrnného koeficientu, který se vypočítá následujícím postupem:

• Pro každou disciplinu zvlášť se vypočte disciplinový koeficient družstva (tj. poměr všech získaných her k počtu všech ztracených her) družstva v celé soutěži. Pro disciplinu 14.1 jsou hry nahrazeny získanými a ztracenými body.

• Souhrnný koeficient družstva je součtem všech tří disciplinových koeficientů. Vyšší koeficient určuje lepší umístění.

• Družstva, která se v základní části soutěže umístila na 1. - 8. místě, postupují na MR, hrané systémem double KO. Finálový zápas MR družstev se hraje odděleně v rámci Finálového dne MR

• Družstva, umístěná po jejím ukončení na 9 - 16 místě, hrají kvalifikaci (baráž) o extraligu s družstvy, která se do baráže kvalifikovala z regionálních lig družstev. Kvalifikační soutěž (baráž) se hraje ve čtyřech oddělených skupinách; do každé z nich jsou z extraligy nasazena dvě družstva, a to systémem družstvo umístěné na 9. místě s družstvem umístěným na 16. místě, 10. s 15. atd.

• Vítězové kvalifikačních skupin postupují do Extraligy přímo. Družstva, umístěná v kvalifikačních skupinách na 2. až 5. místě, postupují do závěrečného kvalifikačního turnaje, hraného o zbývající čtyři postupová systémem double KO.

Článek 4.3.12 Soupisky pro baráže družstev

Baráže družstev probíhají v období, do kterého nezasahuje přestupní termín. V zájmu možnosti přeskupit obsazení družstev pro příští sezónu platí zvláštní režim u soupisek pro baráže družstev. Obsah soupisky pro baráž se nemusí shodovat s obsahem řádné soupisky pro právě ukončenou soutěž.

• Soupisku pro baráž, vyplněnou a podepsanou všemi hráči na standardním formuláři, odevzdá kapitán družstva před zahájením baráže organizátorovi

• Soupisku pro baráž není nutné vypisovat, pokud družstvo nastoupí k baráži v sestavě, odpovídající původní soupisce

• Na soupisce pro baráž může být zapsáno maximálně 6 hráčů, mezi nimiž mohou chybět jména hráčů, kteří byli v družstvu zapsáni na řádné soupisce nebo naopak mohou být zapsána nová jména hráčů.

• Nově zapsaný hráč nesmí figurovat na aktuální řádné soupisce jiného družstva. Toto omezení se netýká hráčů, kteří hráli regionální soutěž a nevybojovali si v ní právo baráže o extraligu.

• Nově zapsaný hráč nesmí být v dané sezóně uveden současně na soupisce pro baráž u jiného družstva

• Platnost soupisky pro baráž končí s ukončením baráže. Pro základní část navazující soutěže musí družstvo odevzdat (po zaplacení startovného) řádnou soupisku pro novou sezónu. Zápis hráčů na novou řádnou soupisku družstva již také není vázán jejich příslušností k jinému družstvu v předchozí sezóně ani v baráži.

4.4 Regionální soutěž (1.liga) družstev

Článek 4.4.1 Základní podmínky soutěže

Pro regionální soutěže platí všechna ustanovení, definovaná pro extraligu, pokud jsou pro regionální soutěž formálně použitelná.
Odchylky od ustanovení pro celostátní soutěže pro regionální soutěž definuje její organizátor.

Článek 4.4.2 Účastníci soutěže

Utkání regionálních soutěží družstev se hrají podle stejné formule jako extraliga (tříčlenné družstvo sehraje po jednom zápase v disciplinách 8-ball, 9-ball a 14/1 nekonečná). Regionální 1. ligy jsou celostátně koordinovány, nikoliv však řízeny. Organizátorem regionálních soutěží jsou regiony, které také určují systém a způsob odehrání soutěží ve svém regionu. Regionální soutěže se skládají z regionální 1. ligy a regionální baráže.

Regionální 1. ligy se účastní družstva, která si jednak zachovala účast v soutěži, jednak sestoupila do regionu z extraligy, jednak si vybojovala účast v regionální 1. lize z regionální baráže. Regionální ligy jsou z celostátního hlediska kvalifikačními soutěžemi pro baráže o účast v nejvyšší celostátní soutěži (v extralize) družstev.

Článek 4.4.3 Baráže v soutěžích družstev

Baráže v soutěžích družstev probíhají na dvou úrovních.

• Baráže o extraligu družstev se v první řadě účastní 8 extraligových družstev, která se umístila na 9.-16.místě extraligy. S nimi se o extraligovou příslušnost utká první polovina družstev každé z regionálních lig (viz čl. 4.3.11).

• V regionálních barážích se o zachování své příslušnosti v soutěži utkají zbývající družstva regionálních lig s novými zájemci o soutěž družstev. Pravidla pro regionální baráž stanovuje organizátor regionální ligy.

4.5 Celostátní soutěž (1.liga) žen

Článek 4.5.1 Základní podmínky soutěže

a) Základní část prvoligové soutěže žen v každé disciplině se skládá ze tří turnajů, z nichž každý se hraje systémem double KO. Do soutěže se hráčky předem nepřihlašují. Do jednotlivých turnajů se hráčky zapisují při prezenci společně se zaplacením startovného, přičemž počet přihlášených není ničím omezen.

b) Pro vítězství v prvoligových zápasech žen platí pro jednotlivé discipliny následující pravidla:

• 8-ball - 6 vítězných her
• 9-ball - 7 vítězných her
• 14.1  - 75 bodů

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící svazový orgán před začátkem každého kola soutěže nerozhodne jinak.

c) Na základní část extraligové soutěže navazuje MR v boji o mistrovský titul

Článek 4.5.2 Postupový a sestupový klíč.

a) Vzhledem ke stabilizovanému počtu hráček 1.ligy není zatím zaveden institut sestupu z 1. ligy. V případě potřeby výkonný výbor rozhodne o způsobu obměny hráček v 1. lize žen s využitím principů prolínací soutěže (baráže).

b) Hráčky, které se po dokončení základní části soutěže umístily mezi prvními osmi celkového pořadí ve své disciplině, postupují na MR, hrané systémem double KO. Finálové zápasy MR žen se hrají odděleně v rámci Finálového dne MR.

Článek 4.5.3 Bodové hodnocení 1.ligy žen

Pro bodování 1.ligy žen platí následující tabulka. Celkové bodové hodnocení základní části 1.ligy žen (trojboje) je hlavním nominačním kriteriem pro ME v kategorii žen

Bodování pro 1.ligu žen ve všech disciplinách:

Turnaj 32 účastnic

Turnaj 16 účastnic

Turnaj 8 účastnic

1.

40

1.

40

1.

40

2.

32

2.

32

2.

32

3.-4

25

3.-4.

25

3.-4.

25

5.-8.

19

5.-6.

19

5.-6.

19

9.-12.

14

7.-8.

14

7.-8.

14

13.-16

10

9.-12.

10

---

---

17.-24.

7

13.-16.

7

---

---

25.-32.

5

---

---

---

---

Bodové hodnocení MR žen

>

Turnaj 8 ( 8 a 9 ball, 14.1 nekonečná)

1.-2.

32

3.-4

25

5-6.

19

7-8.

14

 

4.6 Celostátní soutěže seniorů, juniorů a kadetů

Článek 4.6.1 Základní podmínky soutěže

Pro uvedené kategorie nejsou vypisovány dlouhodobé soutěže. Hráči uvedených kategorií se však mohou bez omezení účastnit oblastních i celostátních soutěží jednotlivců. Pro stanovení mistrů republiky v jednotlivých kategoriích se pořádají jednorázové kvalifikační turnaje, završené mistrovstvím republiky. Konkrétní podoba kvalifikačního turnaje MR se odvozuje z počtu hráčů, přihlášených do soutěže.

• Kvalifikační turnaje se vypisují ve všech třech kategoriích pro discipliny 8-ball, 9-ball a 14.1 nekonečná. O tom, zda se bude hrát kvalifikace nebo přímo MR, rozhoduje ředitel turnaje, a to před turnajem podle skutečné účasti. Samotné MR se hraje systémem double KO. Finálové zápasy MR jednotlivců se hrají odděleně v rámci Finálového dne MR.

• Podmínkou pro hraní kvalifikačního turnaje je počet přihlášených, převyšující kapacitní možnosti místa konání. Pokud v dané disciplině a věkové kategorii poklesne počet přihlášených pod 5 hráčů, nehraje se v daném roce ani příslušný turnaj MR a neuděluje se v ní také mistrovský titul.

• Pro vítězství v zápasech seniorů, juniorů a kadetů platí pro jednotlivé discipliny následující pravidla:
    8-ball - 6 vítězných her
    9-ball - 7 vítězných her
    14.1  - 75 bodů

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící svazový orgán před začátkem turnaje nerozhodne jinak.

4.7 Celostátní soutěž dvojic

Článek 4.7.1 Základní podmínky soutěže

• Dvojice hrají v sezóně dlouhodobou soutěž se třemi základními koly. Hraje se ve dvou soutěžích, Česká a Moravská. Soutěž je otevřená pro všechny členy ČMBS bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a bez předběžných přihlášek. Soutěž se hraje v disciplině 8-ball systémem DKO s povinným střídáním spoluhráčů po jednom strku. Složení dvojice je pro danou sezónu neměnné.

• Organizační podmínky včetně startovného a termínů konání jednotlivých kol vyhlašuje organizátor soutěže nejpozději v den konání prvního kola soutěže.

• Ze základních kol soutěže se kvalifikují čtyři nejlepší dvojice z České a čtyři nejlepší z Moravské soutěže na MR. Finálový zápas MR dvojic se hraje v den MR.

4.8 Celostátní soutěž smíšených dvojic

Článek 4.8.1 Základní podmínky soutěže

• Smíšené dvojice hrají v sezóně dlouhodobou soutěž se třemi základními koly. Soutěž je otevřená pro všechny členy ČMBS bez ohledu na věkové kategorie hráčů a bez předběžných přihlášek. Podmínkou však je, že alespoň jeden z dvojice je hráč ženského pohlaví. Soutěž se hraje v disciplině 8-ball systémem DKO s povinným střídáním spoluhráčů po jednom strku. Složení dvojice je pro danou sezónu neměnné.

• Organizační podmínky včetně startovného a termínů konání jednotlivých kol vyhlašuje organizátor soutěže nejpozději v den konání prvního kola soutěže.

• Ze základních kol soutěže se kvalifikuje osm nejlepších smíšených dvojic na MR. Finálový zápas MR smíšených dvojic se hraje v den MR.

 

5. Všeobecná ustanovení

Článek 5.1 Registrace

Dle registračního řádu ČMBS.

Článek 5.2 Billiardový klub /oddíl/

Billiardový klub je sdružení hráčů, kteří tvoří jeho členskou základnu. Billiardový klub musí být registrován v rámci ČMBS a mít svého předsedu a jednatele. Jenom předseda billiardového klubu nebo jeho zástupce (jednatel) je oprávněn jednat za klub s příslušným svazovým orgánem.

Billiardový klub může vytvářet ze svých členů družstva a ta přihlašovat do oficiálních soutěží družstev. Družstva mohou být smíšená a mohou v nich hostovat hráči jiných klubů (k tomu se požaduje souhlas mateřského klubu). Minimální počet hráčů v jednom družstvu jsou 2.

Další práva a povinnosti oddílu vyplývají z ustanovení a předpisů ČMBS.

Článek 5.3 Podmínky přihlášky do soutěže

• Jednotlivec, který se přihlašuje do soutěže, nebo klub, který přihlašuje družstvo, musí být členem ČMBS

• Každý člen družstva musí mít platnou registraci ČMBS; za oprávněnost hostování v družstvu jiného než mateřského klubu ručí hráč svým čestným prohlášením

• Přihlásit se do soutěže do předem daného termínu a do tohoto termínu zaplatit startovné.

• Přihláška jednotlivce či družstva (soupiska) je akceptována pouze po zaplacení startovného. Bez zaplacení startovného je na hráče či družstvo pohlíženo jako by na účast v soutěži nereflektoval.

Další povinnosti plynou z jednotlivých ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Článek 5.4 Neúčast v soutěži

• V případě, že se do soutěže nepřihlásí účastník (jednotlivec nebo družstvo), který je oprávněn v soutěži hrát, například tím, že nedodá soupisku či nezaplatí startovné do uvedeného termínu, zařadí se na jeho místo účastník, který se umístil v příslušné baráži těsně za ním. Pokud se nepřihlásí více účastníků, přechází právo zúčastnit se vyšší soutěže na další účastníky příslušné baráže v pořadí jejich umístění.

• Přesuny účastníků dle tohoto článku není možno provádět po zahájení soutěží.

Článek 5.5 Přestupní termín

Přestupní termín je časové období, ve kterém je možno realizovat přestupy hráčů mezi oddíly, zřizovat hostování hráčů v družstvech jiných oddílů a vystavovat soupisky jednotlivých družstev. Přestupní termín se kryje s obdobím od ukončení jedné sezóny do zahájení druhé sezóny (1.7 až 31.8 každého kalendářního roku). Podmínky přestupu jednotlivých hráčů jsou uvedeny v Přestupním řádu ČMBS.

Článek 5.6 Termíny utkání

Termíny a pořad utkání určuje řídící orgán soutěže v rozpisu soutěže, který je závazný pro všechny účastníky soutěže.

Jednotlivá utkání musí být odehrána v termínech určených rozpisem (kalendář akcí ČMBS). Předehrávat utkání či odehrání utkání po předepsaném termínu je možné pouze po písemném schválení řídícího orgánu. Hracími dny jsou soboty a neděle. Začátky prezentace jsou stanoveny na 10.00 hod, začátky utkání na 10.30 hod pro všechny celostátně řízené soutěže. Výjimky může s dostatečným předstihem stanovit řídící orgán ČMBS.

Článek 5.7 Čekací doby

• Jednotlivci či soutěžící družstva jsou povinni dostavit se na místo utkání nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem turnaje. V případě, že je nutná před turnajem /zápasem/ prezentace, nejpozději do oznámeného konce prezentace. Po ukončení prezentace nebudou hráči /družstva/ do turnaje připuštěni.

• V době, stanovené pro prezentaci, může hráč požádat ředitele turnaje telefonicky o odklad ukončení prezentace z důvodu svého nezaviněného zdržení. Čekací doba pro zahájení turnaje je 15 minut od doby, na kterou byl stanoven jeho začátek.

• Hráč je povinen dostavit se ke stolu do 5 minut po vyhlášení zápasu ředitelem turnaje. Posoudí-li ředitel turnaje nedodržení této doby jako vědomý projev vůle nepřítomného hráče, skrečuje zápas v jeho neprospěch.

• Na rozehrání je určena doba 5 minut před zahájením utkání.

Článek 5.8 Skreč a kontumace zápasu

• Zápas, který nebyl zahájen nebo dohrán z vůle hráče, končí skrečí ve prospěch soupeře. Skrečí končí i zápas, k němuž se hráč nedostavil do ukončení čekacích dob. O vyhlášení skreče rozhoduje s konečnou platností rozhodčí a proti jeho rozhodnutí není opravný prostředek. Skreč jednotlivce ve skupině znamená pro skrečujícího hráče anulování všech jeho zápasů ve skupině, jakoby tento hráč do turnaje vůbec nenastoupil. Skreč jednotlivce v pavouku má za následek prohru skrečujícího hráče se započítáním skóre 0:0 pro skrečovaný zápas. Skreč člena družstva má za následek ztrátu jednoho bodu v utkání družstva.

• Zápas, který nebyl zahájen nebo dohrán z rozhodnutí rozhodčího kvůli porušení pravidel nebo řádů, končí kontumací v neprospěch viníka. K zákazu zahájení nebo k předčasnému ukončení zápasu musí mít rozhodčí kvalifikovaný důvod, který je povinen viníkovi sdělit. Pokud viník nemůže nebo nechce oznámený důvod odstranit, nabývá kontumace platnosti. Kontumace zápasu má na účast hráče nebo družstva v turnaji stejný účinek jako skreč, navíc však je spojena s peněžitou pokutou (viz Poplatky a odměny v prováděcí příloze soutěžního řádu). Proti ztrátě zápasu není opravný prostředek, proti zaplacení pokuty se viník může bránit v námitkovém řízení.

Článek 5.9 Zápis o utkání

V nejvyšších soutěžích jednotlivců a družstev jsou jednotliví hráči povinni průběžně vyplňovat zápis o utkání dle předepsaného formuláře.

Článek 5.10 Provinění oddílu, družstva a jednotlivců

• provinění a přestupky oddílu, družstva a jednotlivců proti soutěžnímu řádu, rozpisu soutěže a pokynům řídícího orgánu soutěže se řeší v souladu s ustanoveními disciplinárního řádu ČMBS .

• Přestupky se postihují především pokutami.

• Výši pokuty stanoví článek Poplatky a odměny prováděcího předpisu. Ve zvláště zdůvodněných případech potrestá řídící svazový orgán provinivší se oddíl, družstvo či jednotlivce vedle uložení pořádkové pokuty ještě hracími důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku a ztrátou bodů, případně i vyloučením ze soutěže. Možnost vyhlášení postihu je limitována časově lhůtou 2 měsíce ode dne incidentu.

Článek 5.11 Námitkové řízení

V soutěži družstev i jednotlivců může proti rozhodnutí rozhodčího, proti porušení sportovně technických předpisů či proti neregulérnosti utkání z jiných vážných důvodů podat dotčený hráč, v případě družstev kapitán družstva, řádně zdůvodněné námitky, které uvede na zadní straně zápisu o utkání.

Výbor oddílu může dále podat námitky do 48 hodin po skončení nebo přerušení utkání řídícímu svazovému orgánu a v opisech oddílu soupeře. Pokud řídící svazový orgán dojde k závěru, že okolnosti vyjádřené v námitce byly stěžovateli známy již v době konání utkání a v zápisu o utkání nejsou uvedeny, námitku odmítne a neprojedná.

Výbor oddílu může podat námitky i proti zápisům o utkání, jehož se zúčastnila družstva či hráči jiných oddílů, zejména pokud místění jeho družstva či hráče v soutěži (případně jeho postup nebo sestup) na výsledku tohoto utkání závisí. Tyto námitky se odesílají svazovému orgánu písemně nejpozději do 48 hodin po obdržení oficiální zprávy o schválení výsledku, kopie se musí zaslat oběma oddílům, jejichž družstva či hráči se v utkání střetli.

Námitky musí být doloženy peněžitými poplatky ve výši 300,- Kč. Poplatek se poukáže řídícímu svazovému orgánu poštovní poukázkou.

K námitkám musí být doložen doklad o zaplacení peněžitého poplatku a dále musí být přiloženy doklady o tom, že opisy námitky byly odeslány doporučeně zúčastněným oddílům.

O námitkách rozhodne řídící svazový orgán do tří týdnů od data doručení námitky a rozhodnutí odešle písemně stěžovateli, oběma oddílům, jejichž hráči či družstva se v utkání střetla.

Pokud nejsou k námitce přiloženy doklady uvedené výše, nebo byla-li překročena časová lhůta k podání námitek, tyto se odmítnou a neprojednávají se.

K projednávání námitek musí být vždy přizváni jak stěžovatel, tak všechny další v případu zainteresované strany, které se jednání zúčastňují na vlastní náklady. Pokud se přes toto pozvání k jednání nedostaví, vydá rozhodnutí bez jejich účasti.

Bylo-li námitkám vyhověno, nebo byly-li vzaty zpět před zahájením jejich projednávání, poukázaný poplatek se vrací. V ostatních případech propadá.

Článek 5.12 Sportovní úbor

Sportovní úbor pro poolové sporty je v souladu s mezinárodními předpisy deklarován následovně:

• Dress Code "A":
Muži: tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky; tmavé kalhoty společenského střihu (ne jeansy či jim podobné); bílá košile s dlouhým rukávem, vesta, motýlek.
Ženy: uzavřená společenská obuv; tmavé kalhoty (ne jeansy a jim podobné) či sukně, ne kratší než do půli stehen; jednobarevná halenka nebo polokošile, vesta či sako, nebo společenské šaty.

• Dress Code "B":
Chlapci a muži : tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky; tmavé kalhoty společenského střihu (ne jeansy či jim podobné, nebo elastický a sportovní oděv z lehkého materiálu); tričko s límečkem (polo košile).
Dívky a ženy : uzavřená společenská obuv; kalhoty (ne jeansy) či sukně ne kratší než do půli stehen; halenka nebo tričko s límečkem (polo košile).

• S výjimkou kvalifikace a MR v soutěžích seniorů, které se tradičně hrají v úboru podle normy Dress Code "A", se všechny soutěže řízené ČMBS hrají v úboru, splňujícím normu Dress Code "B"

• Pro soutěže řízené ČMBS se požaduje, aby tričko s límečkem, které je součástí dressu code "B", navíc neslo označení mateřského oddílu na hrudi a na zádech. Členové ČMBS bez klubové příslušnosti hrají v tričku s jednotnými symboly ČMBS, jež může hráč získat od vedení sekce proti úhradě. Použití symbolů ČMBS neodpovídajících standardu definovanému sekcí není povoleno.

• Pro soutěže družstev se dále požaduje, aby hráči družstva nastoupili ke společnému utkání v tričkách jednotného střihu, barvy a s jednotným označením mateřského oddílu. Nevýznamné rozdíly v odstínu nebo nášivkách nejsou na závadu.

• Nedodržení předepsaného sportovního úboru je kvalifikovaným důvodem pro skreč zápasu v neprospěch viníka, a to jak v soutěžích jednotlivců, tak družstev.

• Splnění předpisů o sportovním úboru posuzuje výhradně hlavní rozhodčí soutěže, či jiný pověřený zástupce ČMBS. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo toto ustanovení dle uvážení měnit.

Pavel Halamka, 1.viceprezident ČMBS

 

Prováděcí předpis pro sezónu 2008 - 2009
Příloha k Soutěžnímu řádu ČMBS - sekce pool

Nominační kriteria pro ME 2009

Změna podkladů pro nominaci na ME:
V sezóně 2008 - 2009 dochází ke změně nominačních kritérií. K extraligovému trojboji jednotlivců a trojboji ligy žen se připočítávají i body za jednotlivá MR. Finalisté MR získávají stejný počet bodů, protože se finále hraje až na Finálovém dni. Z tohoto důvodu se mění i kalendář soutěží, nejprve se odehrají soutěže jednotlivců. Soutěže týmů se odehrají až po soutěžích jednotlivců a MR. Tím bude známa nominace v termínu požadovaném od EPBF.

Muži ME:
• Roman Hybler jako účastník MS a s prokazatelnou vynikající výkonností v evropských soutěžích má svou účast hrazenou z prostředků sekce.
• Hráči umístění na 1.-2. místě z celkové tabulky extraligového trojboje a MR (po započtení výsledků externistů z uznaných mezinárodních turnajů). Hráči uvedení v bodech 1 a 2 tohoto článku mají svou účast hrazenou z prostředků sekce.
• Další hráči v pořadí celkové tabulky až do vyčerpání přidělených míst od EPBF. Tito hráči si však musí svou účast na ME plně hradit z vlastních prostředků.
• V případě rozhodnutí Romana Hyblera nereprezentovat, bude třetí místo v reprezentaci nahrazeno hráčem z třetího místa extraligového trojboje, MR a má svou účast hrazenou z prostředků sekce.

Ženy ME:
• První dvě hráčky ligového trojboje žen a MR mají svou účast hrazenou z prostředků sekce.
• Další hráčky v pořadí celkové tabulky až do vyčerpání přidělených míst od EPBF. Tito hráčky si však musí svou účast na ME plně hradit z vlastních prostředků.

Týmová soutěž ME:
Týmová soutěž se na ME nehraje. Místo ní se může mistrovský a vícemistrovský tým zúčastnit evropského poháru týmů Simonis European Challenge Cup v rakouském Rankweilu v termínu 6.-11.10.2009. Mistrovský tým má účast hrazenou z prostředků ČMBS, případná finanční odměna se dělí 50:50 mezi tým a ČMBS.

Kadeti a junioři ME:
Kadeti a junioři, o jejich nominaci rozhodne VV, dle těchto kritérií:
• dle jejich výsledků a předváděné kvality hry
• dle jejich umístění na MR
• dle stavu finančních prostředků poolové sekce

Mistrovství světa:
Muži i ženy si sami hradí případnou účast na kvalifikaci MS. V případě probojování se do hlavní soutěže, mohou požádat VV poolové sekce o finanční příspěvek. VV rozhodne o jeho přidělení, případně o jeho výši s přihlédnutím k stavu finančních prostředků poolové sekce

Připomínka:
VV si ponechává možnost změnit počty plně hrazených účastníků ME dle stavu finančních prostředků poolové sekce ( známé problémy s ČSTV a Sazkou, zpožďování plateb, krácení finančních prostředků, atd.)

Přestupní termín
1.července - 31. srpna 2008

Startovné do jednotlivých soutěží

1. Za jedno družstvo přihlášené do soutěže: platí se do 31.8.2008, vybírá Petr Fikais
    • 1.500,- Kč startovné v extralize družstev
    • 900,- Kč startovné v 1.lize družstev

Pro sezónu 2008-2009 není vypsána 1.liga družstev v regionu Morava

2. Za jednoho přihlášeného hráče v každé disciplíně do nejvyšší soutěže mužů, platí se do 31.8.2008 vybírá Petr Fikais
    • 700,- Kč startovné při účasti v jedné disciplíně
    • 1.200,- Kč startovné při účasti ve dvou disciplínách
    • 1.700,- Kč startovné při účasti ve třech disciplínách

3. Za účast hráčky na kterémkoliv ligovém turnaji žen v libovolné disciplíně, platí se přímo v den turnaje
    • 100,- Kč za každý start - nutno zaplatit řediteli turnaje před rozlosováním turnaje
    • hráčky kadetského a juniorského věku startovné neplatí

4. Za účast juniora v samostatných soutěžích a turnajích juniorů a dívek, platí se přímo na místě
    • 100,- Kč za každý start - nutno zaplatit řediteli turnaje před rozlosováním turnaje

5. Za účast kadetů v samostatných soutěžích a turnajích kadetů:
Na turnajích kadetů a za start v jejich samostatných soutěžích a turnajích se startovné nevybírá.

6. Oblastní soutěže jednotlivců ve všech disciplínách, platí se do 14.9.2008 vybírají oblastní předsedové
    • 300,- Kč startovné za každou disciplínu a hráče (600,- Kč při opožděném přihlášení )

Tato výše poplatků platí, pokud příslušný svazový orgán nerozhodne jinak. Startovné na uzavřené soutěže (extraligy a 1.liga družstev) je každé družstvo a jednotlivý hráč povinen zaplatit organizátorovi soutěže nejpozději do 31. srpna 2008 před začátkem soutěže. Termín pro zaplacení startovného v ostatních soutěžích vyhlašuje jejich pořadatel.

Startovné na extraligu jednotlivců, extraligu a 1 ligu týmů, středočeskou oblastní soutěž vybírá Petr Fikais, fikais@cmbs.cz

Klubový příspěvek, platí se na konto ČMBS bankovním převodem

• Rozhodnutím VH svazu z října 2006 jsou kluby, sdružené v ČMBS, povinny zaplatit do pokladny svazu před zahájením každé sezóny klubový příspěvek na činnost svazu. Výši klubového příspěvku včetně termínů a způsobu platby stanovuje samostatný svazový předpis. Příspěvek je ve výši 1.500,- Kč / klub

• Na základě vyhodnocení sezóny 2007-8 vydává poolová sekce svazu následující závazný výklad pro závodní činnost klubů a hráčů v poolových soutěžích a důsledků, plynoucích z nezaplacení klubových příspěvků

• Klub, který pro danou sezónu nezaplatí klubový příspěvek na činnost svazu (dále neplatící klub), neztrácí členství v ČMBS, ale vylučuje se pro příslušnou sezónu z oficiálních soutěží ČMBS

• Neplatící klub nemůže nominovat žádná družstva do poolových soutěží družstev. Členové neplatícího klubu se nemohou pod hlavičkou mateřského klubu zúčastnit ani individuálních poolových soutěží.

• Neplatící klub ztrácí vliv na přestup a hostování svých hráčů. Toto ustanovení se zavádí pro dodržení zásady, že nikdo by neměl být postižen jednáním třetí osoby, pokud na toto jednání nemá sám vliv.

• Hráči z neplatících klubů se mohou oficiálních soutěží zúčastnit, v žádném případě ale ne pod hlavičkou neplatícího klubu. Takoví hráči mohou (1) přestoupit do některého platícího klubu, k čemuž v tomto případě nepotřebují souhlas svého neplatícího klubu (2) vyřídit si hostování v platícím klubu, k čemuž opět nepotřebují souhlas svého neplatícího klubu (3) odehrát sezónu jako samostatný člen ČMBS po zaplacení příspěvku svazu, který je stanoven pro samostatné členy svazu.

• Pro účast v soutěžích družstev je rozhodující příslušnost družstva do platícího klubu. Hráč z neplatícího klubu, který se rozhodne hrát za oprávněné družstvo jiného klubu, k takovému kroku nepotřebuje souhlas svého neplatícího klubu.

• Všechna ustanovení předchozího odstavce (s výjimkou uskutečněných přestupů) mají přechodný charakter. Pokud klub v následující sezóně klubový příspěvek uhradí, získá opět právo na nominaci svých družstev do soutěží, stejně jako jeho hráči ke startu v individuálních soutěžích. Zaplacením příspěvku se klubu obnoví také plná kontrola nad přestupy a hostováním jeho členů v jiných klubech.

Oprávněnost ke startu hráčů v soutěžích

• Start hráčů v poolových soutěžích ČMBS je podmíněn splněním tří nezávislých podmínek: (1) členstvím hráče v ČMBS, (2) zaplacením startovného ze strany hráče, (3) zaplacením klubového příspěvku ze strany vysílajícího klubu

• Každý hráč před startem v soutěži je povinen předložit svůj platný registrační průkaz, jímž doloží členství v ČMBS a příslušnost ke klubu. V případě startu za jiný než mateřský klub musí doložit i doklad o oprávněnosti k hostování

• Hráč, který nebude schopen při zahájení soutěže předložit požadované doklady, nebude do soutěže připuštěn. Právo na vrácení startovného v takovém případě hráč nemá.

Pokuty

• Pokud byl jednotlivec potrestán kontumací zápasu (viz čl. 5.8), je takový jednotlivec povinen zaplatit pokutu ve výši 500,- Kč. Do zaplacení pokuty má takový jednotlivec zákaz startu ve všech soutěžích, pořádaných svazem.

• Pokud bylo kontumací celého utkání potrestáno družstvo, musí členové družstva nebo jejich mateřský oddíl zaplatit pokutu ve výši 1000,- Kč. Do zaplacení pokuty má takové družstvo zákaz startu v příslušné soutěži družstev.

• Proti zaplacení pokuty může postižený podat námitky (viz čl. 5.11). Podání námitky nemá odkladný účinek na zaplacení pokuty. Je-li námitka vyřízena ve prospěch postiženého, je mu pokuta navrácena v plné výši.

• V případě prokázaného a vědomého obejití povinnosti zaplatit pokutu je provinilý jednotlivec (družstvo) potrestán vyloučením ze všech soutěží ČMBS pro danou sezónu. Tento trest ho nezbavuje povinnosti pokutu zaplatit, aby se mohl přihlásit do soutěží v příští sezóně.

Odměny

• Pro sezónu 2008 / 2009 nevyhradil ČMBS na odměny ve vrcholných soutěžích žádné prostředky; důvodem je neuspokojivý stav finanční bilance sekce pro tuto sezónu.

• Mistrovský tým ČR se zúčastní evropského poháru týmů Simonis European Challenge Cup v rakouském Rankweilu v termínu 6.-11.10.2009. Náklady hradí ČMBS; v případě finanční výhry jde jedna polovina nazpět ČMBS, druhá polovina připadne týmu.

• Za umístění na ME 2009 budou hráčům vyplaceny odměny v této výši:

Muži a ženy:
1.místo 7.500,- Kč
2.místo 5.000,- Kč
3. místo 2.500,- Kč

Kadeti, junioři, juniorky a mládežnické týmy:
1.místo 5.000,- Kč
2.místo 2.500,- Kč
3. místo 1.000,- Kč

Termín vyplacení odměn za umístění bude dle finanční situace ČMBS

Mezní data narození podle věkových kategorií

Maximální věk pro kadety je stanoven na16 let, pro juniory na 18 let. Pro mezinárodní soutěže dospělých je stanoven minimální věk na 14 let. Věková hranice pro seniory je 40 let.

Sezóna ČMBS je definována jako podzim / jaro a zasahuje tak do dvou kalendářních roků. Z toho důvodu je nutno datum narození vztáhnout ke kalendářnímu datu, ve kterém se příslušná soutěž uskuteční.

Pro sezónu 2008 - 2009 platí následující mezní data narození:

  Soutěže roku 2008 Souteže roku 2009
kadeti
1.1.1992 a později
1.1.1993 a později
junioři
1.1.1990 a později
1.1.1991 a později
dospělí
bez omezení
bez omezení
senioři
před 1.1.1969
před 1.1.1970